Snap de Brief

Belangrijkste punten

Disclaimer en privacyverklaring

11 juli 2016

Snap de Brief (deze website) is ontwikkeld om u te helpen bij het beter begrijpen van brieven die door diverse instanties aan u gestuurd worden.

Deze disclaimer en de privacyverklaring zijn van toepassing op snapdebrief.nl. Door gebruik te maken van deze website gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer en privacyverklaring.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hoewel bij de totstandkoming van deze website maximale zorg besteed is aan de in deze website getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Er kan evenmin gegarandeerd worden dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren, of dat de software vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. De ontwikkelaar van deze website aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

Informatie van derden, producten en diensten

Indien in deze website links naar websites van derden worden weergegeven, betekent dit niet dat de op of via deze website aangeboden producten of diensten worden aanbevolen. De houder van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Wijzigingen

De ontwikkelaar van deze website behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Met deze website deelt u in de vorm van de door u ingediende brieven mogelijk diverse persoonsgegevens en daarnaast ook uw telefoonnummer om teruggebeld te worden. Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Wij maken daarbij onderscheid tussen (1) persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en (2) persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven. Onder persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u, al dan niet via ingescande brieven aan ons heeft verstrekt. Daarnaast geldt dat bij het gebruik van deze website automatisch enkele technische gegevens door uw apparatuur aan onze computers worden verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste website die u heeft bezocht.

De privacy van gebruikers van deze website wordt gerespecteerd en de aangeboden gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de hierboven beschreven doeleinden en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld worden.

Uw gegevens zullen niet gebruikt worden voor advertenties, marketing of wetenschappelijk onderzoek.

De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn Gemeente Amsterdam, BOOT – Onderdeel van Hogeschool van Amsterdam en Stichting MaDi.

DataLab Amsterdam, Stichting MaDi en BOOT zijn bewerker in opdracht van Gemeente Amsterdam. Zij zijn verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling en het beheer van deze website.

Delen van gegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij deze derden als bewerker worden ingezet.

Noodzakelijk te verstrekken gegevens

Het verstrekken van uw telefoonnummer is wel noodzakelijk om een reactie van ons te ontvangen.

Rechten van de consument

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die deze website over u verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek te sturen naar: info@snapdebrief.nl, onder vermelding van ‘inzage/wijzigingen/wissen persoonsgegevens’.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Deze bewaartermijn bedraagt 14 dagen.

Veiligheidsmaatregelen

De ontwikkelaar van deze website draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server van de Gemeente Amsterdam. Er wordt gebruikt gemaakt van een beveiligde verbinding. Uitsluitend die personen die hiertoe zijn aangewezen binnen het kader van dit project hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Toepasselijk recht

Op deze website, de disclaimer en de privacyverklaring is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Terug